ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα πραγματικότητα, είναι οι εξής:

Α. Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στις βασικές δεξιότητες μαθηματικών, φυσικών επιστημών και γλωσσικού γραμματισμού, μέσω πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.

B. Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) καθώς και για την κάλυψη όλων των σπουδαστών από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο του ακαδημαϊκού φάσματος.

Γ. Βελτίωση της επίδοσης σε βασικές και γενικές δεξιότητες, στην προοπτική της διά βίου μάθησης.

Σκεπτικό του προγράμματος

Όλα τα σχολεία επιδιώκουν, φυσικά, να έχουν καλούς μαθητές. Δυστυχώς, η πραγματικότητα στα περισσότερα σχολεία είναι διαφορετική. Ο αριθμός των μαθητών που δεν κατακτούν το προσδοκώμενο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τον γλωσσικό γραμματισμό παραμένει υψηλός. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012 του ΟΟΣΑ, η κατάσταση είναι ανησυχητική, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μαθητές από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα είναι πιο πιθανό να χρειαστούν σχολική στήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν ικανοποιητικές δεξιότητες στα βασικά γνωστικά πεδία. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Έτσι, κεντρικός στόχος του προγράμματός μας είναι «η αντιμετώπιση της υστέρησης στις βασικές δεξιότητες μαθηματικών, φυσικών επιστημών και γλωσσικού γραμματισμού, μέσω πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας». Η υλοποίηση του προγράμματος πιστεύουμε ότι θα συμβάλει  σημαντικά στη μείωση του αριθμού των μαθητών με σχολική αποτυχία. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει στους καθηγητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων στο πλαίσιο του προγράμματός μας, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη στους καθηγητές οποιασδήποτε ειδικότητας. Έτσι, ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες. Η αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών και της επαγγελματικής κατάρτισης των καθηγητών θα βελτιώσει συνολικά την παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου και θα ασκήσει αγαθές επιδράσεις στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου πρέπει να θεωρηθεί αποτυχία όχι μόνο ατομική αλλά και ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά συνέπεια, «η υποστήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των σχολικών μειονεκτημάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές  βαθμίδες» είναι στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας στο σύνολό τους. Στην Τελική Έκθεση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (Νοέμβριος 2013) επισημαίνεται ότι οι χώρες μας βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου. Όσα σχολεία λειτουργούν ως Επαγγελματικά είναι πιο επιρρεπή στο φαινόμενο αυτό. Παρατηρείται η τάση μαθητές με σχολική αποτυχία τα προηγούμενα χρόνια να επιλέγουν για τη συνέχεια των σπουδών τους την Επαγγελματική Εκπαίδευση.  Πολλοί από αυτούς τους μαθητές δεν έχουν σε εκτίμηση το σχολείο ως θεσμό. Το πρόγραμμά μας δεν μπορεί, βέβαια, να συμβάλει στη μείωση των οικονομικοκοινωνικών προβλημάτων των οικογενειών από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές αυτοί, έχει, όμως, την επιδίωξη να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε αυτούς τους μαθητές, ώστε να συνειδητοποιήσουν την αξία της εκπαίδευσης.   Η γνώση κατακτάται μόνο όταν κανείς πιστεύει στην αξία της και στη δυνατότητά του να την κατακτήσει. Αναπτύσσοντας εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, βασισμένες σε δεξιότητες των μαθητών που αποκτήθηκαν με άτυπες δραστηριότητες μάθησης, βασισμένες δηλαδή σε συνήθειές τους (όπως η καθημερινή χρήση του κινητού τηλεφώνου), στοχεύουμε στην μεταβολή της στάσης τους όχι μόνο απέναντι στους εκπαιδευτικούς θεσμούς γενικά, αλλά ιδίως απέναντι στο δικό τους σχολείο, στη δική τους εκπαίδευση. Από την άποψη αυτή, στο πρόγραμμα αυτό θα μελετήσουμε τρόπους μετατροπής των καθημερινών συνηθειών των μαθητών σε εργαλεία και ευκαιρίες μάθησης. Έστι, επιδιώκουμε να συμβάλουμε, με τον δικό μας τρόπο,  στη μείωση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας.

Τέλος, η υλοποίηση του προγράμματός μας επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για μια «Ανοιχτή και καινοτόμο εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία για τους νέους, ενταγμένη στην ψηφιακή εποχή».  Με τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, επιδιώκεται όχι μόνο η προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων,  αλλά και η βελτίωση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων μαθητών, η ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση της διανοητικής και συναισθηματικής νοημοσύνης, η επί τα βελτίω αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο σχολείο και εντός αυτού. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους, να διαμορφώσουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της «Μεγάλης Συμμαχίας για την ψηφιακή απασχόληση» (Grand Coalition for Digital Jobs), μια πολυμερή συνέργεια υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθετώντας μια από τις βασικότερες προτεραιότητες της συνέργειας αυτής την «Καινοτόμο μάθηση και διδασκαλία…, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία».

Το πρόγραμμά μας είναι σταθερά προσηλωμένο στην προτεραιότητα αυτή, μέσω της ανάπτυξης και χρήσης ανοιχτών καινοτόμων μεθόδων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος επιδιώκεται να είναι ελεύθερα προσβάσιμα, προκειμένου να συμβάλουν στην αλλαγή των εκπαιδευτικών πολιτικών στο συγκεκριμένο τομέα. Οι δραστηριότητες θα έχουν χαρακτήρα ανοιχτό, συνδέοντας το σχολείο με την κοινωνία. Χρησιμοποιώντας το εξωσχολικό περιβάλλον ως πηγή δεδομένων και αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες μέσα στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού οράματος, το πρόγραμμα θα βοηθήσει το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία.

Η χρήση κινητών συσκευών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός των σχολικών αιθουσών, μπορεί να συμβάλει σε μια «Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, να αναπτύξουμε νέες μεθόδους και τεχνικές, που θα είναι προσιτές σε όσους επιθυμούν να τις εκμεταλλευτούν.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος στα : 

Αγγλικά

Ρουμανικά

Ιταλικά

Πολωνικά

Πορτογαλικά

Τουρκικά

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.