ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι ένας από τους παράγοντες που καλούμαστε να λάβουμε υπόψη μας στην εκπαίδευση. Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι μαθητές προέρχονται από περιβάλλον με διαρκώς επιδεινούμενα οικονομικά προβλήματα, αποτελεί το μεγαλύτερο εξωγενή κίνδυνο, στον οποίο είναι εκτεθειμένοι οι μαθητές. Έτσι, το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία διαρκώς μειώνεται, με άμεση συνέπεια την έξαρση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών το σχολείο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τους μαθητές. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός είναι συνήθως μια μακρόχρονη διαδικασία με σημαντικό κόστος. Το σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία σε δυο κατευθύνσεις : αφ’ ενός να ενσωματώσει τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφ’  ετέρου να  καταδείξει στην κοινωνία την αξία και την αναγκαιότητα της διαδικασίας αυτής.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρόταση, που θα μπορούσε να μειώσει, ίσως, τις πιέσεις που υφίστανται μαθητές και γονείς, προσφέροντάς τους βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις.   Για τα σχολεία-εταίρους, το πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία να αντλήσουν και να αξιοποιήσουν εμπειρίες από το εξωτερικό περιβάλλον προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα έξι σχολεία –εταίροι του προγράμματος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς το οικονομικοκοινωνικό τους περιβάλλον, το επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών τους και τις φιλοδοξίες τους. Παρά τις διαφορές, κοινό είναι το ενδιαφέρον των εταίρων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να αντιμετωπίσουν τις –κοινές για όλους-προκλήσεις. Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμά μας ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος Εκπαίδευσης συνεισφέρει καίρια στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των σχολείων-εταίρων.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος συμμετέχουν 180 μαθητές και 84 καθηγητές. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν συνεργατικά τις δυνατότητες χρήσης κινητών συσκευών, προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, στο πλαίσιο μια διαδικασίας δια βίου μάθησης.

Οι βασικές δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής σύμπραξης είναι οι εξής :

  • Σχεδιασμός μεθόδων και δραστηριοτήτων μάθησης με τη χρήση κινητών συσκευών.

  • Σχεδιασμός μεθόδων ποιοτικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

  • Ανάπτυξη ειδικών τεχνικών διαχείρισης της χρήσης κινητών συσκευών στην τάξη

  • Ανάπτυξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση του ψηφιακού εγγραμματισμού μαθητών και καθηγητών σε ευρωπαϊκό περιβάλλον.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό ή εικονικό περιβάλλον

  • Ανάπτυξη ελεύθερα προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του προγράμματος και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (μέσω τηλεδιασκέψεων) και δια ζώσης, στο πλαίσιο  των διεθνικών συναντήσεων. Ειδικότερα, έχουν σχεδιασθεί οι παρακάτω δραστηριότητες :

  • 6 Μικτού τύπου κινητικότητες εκπαιδευομένων, μία σε κάθε σχολείο, διαρκείας 5 ημερών. Στις συναντήσεις συμμετέχουν 5 μαθητές και 1 συνοδός καθηγητής από κάθε σχολείο-εταίρο.

  • 6 Μικρής Διάρκειας Κοινές Δραστηριότητες Κατάρτισης Προσωπικού, μία σε κάθε σχολείο, διαρκείας 5 ημερών. Στις συναντήσεις συμμετέχουν 2 καθηγητές από κάθε σχολείο-εταίρο.

  • 2 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις, η πρώτη στη Maia της Πορτογαλίας με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου UMinho και η δεύτερη στο Focsani της Ρουμανίας. Στις εκδηλώσεις αυτές θα συμμετέχουν διαδικτυακά ή διά ζώσης ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από κάθε εταίρο, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, τοπικών ή μη, που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων προβλέπεται ότι θα ανέρχεται σε 150 άτομα.

  • Για την οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 3 Διεθνικές Συναντήσεις, που θα παρακολουθήσουν δύο εκπρόσωποι από κάθε εταίρο.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων του,  διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : πνευματικά προϊόντα, υλικά αποτελέσματα και άυλα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα αποβλέπει κυρίως, μέσω των βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του, στην αλλαγή της αντίληψης των μαθητών σχετικά με  την εκπαίδευσή τους. Η αλλαγή αυτή προσδοκάται να αποτυπωθεί στη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων τους και στη μείωση των ποσοστών της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ως προς τους καθηγητές, το πρόγραμμα αποσκοπεί  στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, μέσω της καλλιέργειας των απαιτουμένων δεξιοτήτων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας δια βίου μάθησης.

Η περίληψη του προγράμματος στα : 

Αγγλικά

Ρουμανικά

Ιταλικά

Πολωνικά

Πορτογαλικά

Τουρκικά

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.