Priorytety projektu

 

Priorytety projektu, wybrane zgodnie z aktualną rzeczywistością, to:

A. Adresowanie niepowodzeń z podstawowych umiejętności matematyki, nauk ścisłych i umiejętności czytania i pisania poprzez skuteczniejsze, innowacyjne metody nauczania

B. Wspieranie szkół w stawieniu czoła wczesnemu opuszczaniu szkoły (ESL) i wadom jak również zwrócenie się do wszystkich uczniów niezależnie od wyników końcowych edukacji

C. Poprawienie osiągnięć w istotnych, wysokiego poziomu podstawowych i przekrojowych kompetencji w perspektywie kształcenia ustawicznego.

 

Argument

 

Każda szkoła chce by jej uczniowie osiągnęli sukces. Niestety, sytuacja w większości szkół jest odwrotna. Liczba uczniów którzy nie osiągnęli spodziewanego poziomu podstawowych umiejętności w zakresie matematyki, nauk ścisłych i zdolności czytania i pisania jest wciąż na wysokim poziomie. Według wyników OECD 2012 PISA, sytuacja jest niepokojąca, szczególnie w bieżącym kontekście. Przez kryzys ekonomiczny uczniowie pochodzących z rodzin o złej sytuacji materialnej są potencjalnie bardziej zagrożeni dołączeniem do tych, którzy potrzebują wsparcia szkoły do przełamania niskiego poziomu umiejętności w swoich najbliższych kręgach. Nasze szkoły nie są wyjątkami. Okazało się, że istnieją grupy podatne na mierne wyniki w nauce, mające wpływ na przyszłe wyniki w naszych szkołach. Z tego powodu " Adresowanie niepowodzeń z podstawowych umiejętności matematyki, nauk ścisłych i zdolności czytania i pisania poprzez skuteczniejsze, innowacyjne metody nauczania " jest tematem naszego projektu. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia liczby uczniów z niepowodzeniami w szkole. Dla nauczycieli, opracowane zostaną alternatywne metody nauczania, które pomogą zidentyfikować nowe techniki przydatne do wysokiej jakości edukacji. Będziemy przeprowadzać wymianę najlepszych praktyk i proponowanie nowych metod, które będą użyteczne dla wszystkich nauczycieli. W ten sposób mamy nadzieję przyczynić się do spadku liczby studentów o niskim poziomie umiejętności podstawowych. Zmiana poziomu uczniów i nauczycieli przyczyni się do pozytywnej oceny szkoły, która mamy nadzieję, będzie miała pozytywny wpływ na społeczność.

 

Przedwczesnego kończenia nauki można uznać za porażkę nie tylko indywidualną, ale także systemu edukacyjnego. Dlatego " Wspieranie szkół w stawieniu czoła wczesnemu opuszczaniu szkoły (ESL) i wadom jak również zwrócenie się do wszystkich niezależnie od poziomu ich umiejętności" jest celem każdego społeczeństwa i każdej szkoły. Nie jesteśmy wyjątkiem.

 

Raport końcowy Thematic Working Group on Early School Leaving, listopad 2013, wydany przez Komisję Europejską mówi, że nasze kraje są powyżej średniej europejskiej pod względem odsetka ESL. Posiadając w szkołach klasy VET, jesteśmy bardziej podatni na to zjawisko. Tendencja jest taka, że studenci, którzy wybierają tę drogę mają niepowodzeniom we wczesnej fazie edukacji, co wiąże się z ich brakiem szacunku do instytucji szkoły. Jeśli na poziomie społecznym nie możemy przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa rodzin, z których pochodzą nasi uczniowie, mamy zamiar oferować możliwości dla tych studentów, aby pokazać im, że wiedza jest ważna. Nauka jest możliwa tylko wtedy, kiedy wierzysz że jest możliwa. Rozwój alternatywnych metod nauczania, które opierają się na umiejętnościach nabytych w systemie nieformalnym, na zasadzie pasji, zamierzamy doprowadzić uczniów do zmiany opinii na temat edukacji w ogóle, a w szczególności o ich własnej edukacji. Z tego punktu widzenia będziemy uzupełniać zajęcia o pasje ucznia, które mogą być włączone w możliwości uczenia się. To nasz sposób na przyczynianie się do spadku stopy bezrobocia, wykluczenia społecznego i ubóstwa niejawnego.

 

Ostatecznym celem, który proponujemy poprzez rozwój tego projektu jest przyczynienie się do "kształcenia otwartego i innowacyjnego, kształcenia i pracy młodzieży w erze cyfryzacji". Korzystanie z nowych metod i technologii, które będziemy rozwijać w ramach projektu przyczynią się do promocji komunikacji między studentami na poziomie szkolnym i ułatwi komunikację ze studentami z różnych krajów. Chcemy przyczynić się w ten sposób do zmiany zachowania uczniów, pod względem emocjonalnym, intelektualnym i edukacyjnym. Studenci będą mieli okazję do uświadomienia sobie własnego potencjału, przyczynienia się do powstawania aktywności obywatelskiej, europejskiej wizji i aby mieć swobodny dostęp do jego wartości.

 

Celem projektu jest  dołączenie się do priorytetów Grand Coalition for Digital Jobs, współpracy wielostronnej koordynowanej przez Komisję Europejską, w szczególności zwracając się do jednego ze swoich głównych priorytetów "Innowacyjne uczenie się i nauczanie ... tak, że studenci zdobędą umiejętności dla sukcesu".

 

Nasz projekt jest mocno zakorzeniony w powyższych priorytetach, w sposób innowacyjny, który będzie miały charakter otwarty. Wyniki, które proponujemy mają być zbywalne i przyczyniać się do zmiany polityki edukacyjnej w różnych dziedzinach. Zajęcia będą miały charakter otwarty, łączący społeczność szkolną. Korzystanie z środowiska pozaszkolnego jako "źródło danych", rozwijanie podstawowych umiejętności i rozległa obecna wizja europejska, pomoże otworzyć szkołę dla społeczeństwa. Poprzez zwiększenie dostępu do kultury i cywilizacji, studenci zmienią wektor zbiorowej mentalności, w odniesieniu do szkoły i edukacji w sensie ogólnym.

 

Urządzenia mobilne i uczenie się poza szkołą mogą być stosowane w celu ułatwienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to proces równoważenia szans, przez który chcemy zwiększenia możliwości dla osób z ich ograniczeniem, dla osób w niekorzystnej sytuacji lub w inny sposób odciętych od zasobów. Chcemy rozwijać metody możliwe do przekazania i oferujemy je dla osób chętnych do skorzystania z nich.

Przeczytaj "Priorytety projektu" w:

Angielski

Rumuński

Grecki

Włoski

Portugalski

Turecki

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.