Podsumowanie projektu

 

Obecny kontekst ekonomiczny i społeczny w którym się rozwijamy jest jednym z czynników, z którym mamy do czynienia w edukacji. Najnowsze badania przeprowadzone na poziomie europejskim pokazały, że nadal istnieją trudne sytuacje, przed którymi stoimy. Dla uczniów pochodzących ze środowisk o podwyższonym zagrożeniu ekonomicznym coraz większym jest zewnętrzne wyzwanie na które są narażeni. W rezultacie uczniowie tracą zainteresowanie szkołą, co przyczynia się do porzucania nauki na wyższych uczelniach.

By przeciwstawić się problemowi, szkoły muszą sprecyzować swoje podejście do uczniów. Zazwyczaj jest to długotrwały proces, który może zawierać trudne do pokrycia dodatkowe koszty.  Szkoły powinny otworzyć się na społeczeństwo w dwóch kierunkach: przyjąć co jest użyteczne w edukacji i rozwinęło się w nieformalnych środowiskach ale również pokazać społeczeństwu jak korzystać z możliwości, które daje szkoła.

Nasz projekt zapewnia możliwe rozwiązanie które może pomóc obniżyć presję wywieraną na uczniów i ich rodziny w wyniku średnio i długotrwałych działań. Dla szkół jest sposób, którego możemy doświadczyć by przejąć środowisko zewnętrzne, w celu osiągnięcia waloryzacji.

Szkoły biorące udział w projekcie różnią się między sobą, zarówno warunkami rozwoju środowiska ekonomicznego, zainteresowaniami uczniów, poziomem umiejętności jak również ich aspiracjami. Wspólnym punktem zainteresowania jest dostosowanie się do potrzeb społeczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom, na które jest narażone, w dużej mierze takie same dla każdej ze szkół.  Udział w projekcie uczelni, przez Instytut Edukacji, łączy nas w dążeniach do osiągnięcia celów.

Bezpośrednio, projekt odnosi się do 180 uczniów i 84 nauczycieli, którzy będą brali udział w zajęciach w perspektywie krótkoterminowej. Będą partnerami w określeniu sposobów użycia urządzeń przenośnych w rozwijaniu ich potencjału, w kontekście uczenia się przez całe życie.

Główne działania które proponujemy w strategicznej współpracy to:

- planowanie metod i aktywności niezbędnych do ułatwienia nauki z urządzeń przenośnych.

- planowanie działań oceny jakości i zdolności uczestników.

- rozwijanie specjalnych technik zarządzania korzystaniem z tych urządzeń w klasie.

- rozwijanie, ocena i certyfikacja umiejętności informatycznych  uczniów i nauczycieli w kontekście europejskim.

- rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy grupowej, w realnym lub wirtualnym świecie.

-rozwijanie materiałów pozalekcyjnych , kursów i podobnych materiałów, pozwalających na kontynuację projektu po zakończeniu finansowania.

Działania będą prowadzone w Internecie oraz w ramach ponadnarodowego spotkania. Zakładają:

6 Blended motilities uczących się w szkole, po jednym dla każdej ze szkół, przez 5 dni. 2 uczniów z każdej szkoły będzie uczestniczyć z 1 osobą towarzyszącą(nauczyciel) z każdej szkoły.

6 krótkoterminowych szkoleń dla kadry pedagogicznej, przez 5 dni każdy, po jednym dla każdej ze szkół. W każdym wydarzeniu wezmą udział 2 osoby (nauczyciele) dla każdego partnera.

2 powielone wydarzenia, pierwszego prowadzony przez szkołę Maia, organizowane we współpracy z UMninho, a drugie, w Focsani. Przynajmniej jeden przedstawiciel każdego partnera będzie uczestniczyć on-line, a także wielu lokalnych/zagranicznych uczestników, innych niż ze szkół biorących udział w projekcie. Łączna liczba uczestników wynosi 150.

Dla organizacji zadań projektu, obserwacji i oceny są planowane 3 ponadnarodowe spotkania, w którym weźmie udział dwóch przedstawicieli każdego z partnerów.

Wyniki projektu pomogą osiągnąć trzy rodzaje celów. Od początku projektu staramy się być innowacyjni, najważniejszą kategoria jest reprezentowana, z tego punktu widzenia, przez twórczość intelektualną. Szereg materialnych i niematerialnych rezultatów, które proponujemy również przyczyni się do osiągnięcia celów.

Spodziewane rezultaty to przede wszystkim zmiana percepcji uczniów na ich własną edukację, wykazana przez wzrost podstawowych umiejętności i poprzeczki, towarzysząca spadkowi porzucania nauki i poprawie jakości prowadzenia zajęć przez nauczycieli przez wzrost niezbędnych umiejętności.

Długoterminowy wpływ projektu jest zarówno dla partnerów przyczyniających się do ich kapitalizacji, w kontekście europejskim, jak również dla poziomu uczniów i nauczycieli, zarówno pod względem rozwiniętych umiejętności, jak i przez perspektywę bezpośredniego podejście do ich kształcenia w zakresie uczenie się przez całe życie.

 

Przeczytaj "Podsumowanie projektu" w:

Angielski

Rumuński

Grecki

Włoski

Portugalski

Turecki

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.