PROJENİN ÖZETİ 

Eğitimde karşılaştığımız temel faktörlerden biri günümüzde ekonomik ve toplumsal bağlamda değişim yaşamamızdır. Avrupa düzeyinde yürütülen son çalışmalar göstermiştir ki; hala karşılaşacağımız problemler mevcuttur.

Ekonomik olarak risk taşıyan, ekonomik durumu iyi olmayan çevreden gelen öğrencilerin sayısının  yükselmesi, öğrenciler açısından çevreden kaynaklanan zorluklardır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin genel anlamda okula karşı olan ilgisizlikleri artmakta ve sonuç olarak da eğitimlerini yarıda bırakmaktadırlar.

İki paragrafta bahsedilenlerin aksine okul; eğitimde kullandığı teknikler ve metotlar açısından kendini yeniden tanımlamalıdır, yenilemelidir. Bu, oldukça uzun bir süreçtir ve finansal anlamda zor temin edilebilecek masraflar da içerebilir.

Okullar topluma açılmalıdır;  bu ise iki şekilde olabilir:

-Eğitim öğretim ortamı dışında kalan, eğitimde değerli ve yararlı olabilecekleri benimsemekle;

-Eğitimde,  okulda değerli, yararlı olabilecekleri ortaya çıkarmada topluma liderlik etmekle.

Bizim projemiz orta ve uzun vadede çözümler sunarken, öğrencilerin ve velilerin üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olacak bir çözüm sağlamaktadır. Okullar için istediğimiz ve planladığımız hedeflere ulaşmak için takip edeceğimiz yollardan biri; okul dışındaki çevrenin kontrolünü üstlenmek olacaktır.

Projeye ortak olan 6 okulun öğrencileri beceri düzeyleri, beklentileri, ilgi alanları, ekonomik gelişim ve değişimleri açısından farklı  profillere sahiptir. Ortak noktamız ise toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlamaya olan ilgimizin,  duyarlılığımızın ve tehditlere karşı sergilediğimiz ortak tavrın büyük ölçüde aynı olmasıdır. Eğitim enstitüsü aracılığıyla Üniversitenin de projenin ortaklarından biri olması bizleri bir arada tutan bağlayıcı bir faktördür.

Projemiz, kısa vadede öğrenme faaliyetlerine katılacak 84 öğretmen ve 180 öğrenciye hitap etmektedir. Katılımcılar hayat boyu öğrenme perspektifinde,  mobil cihaz kullanma şekillerini tanımlamada,  potansiyellerin geliştirilmesinde çoğu zaman ortaklık yapacaklardır.

Stratejik ortaklıkta önerdiğimiz temel faaliyetler;

-Mobil cihazlar aracılığıyla öğrenmeyi kolaylaştırmak için yeni metotlar ve aktiviteler geliştirmek,

-Kalite değerlendirme faaliyetleri planlamak ve katılımcıların kabiliyet ve becerilerini arttırmak,

-Dijital aletlerin sınıfta kullanımının sağlanması için özel teknikler geliştirmek,

-Öğretmen ve öğrencilerin gelişimlerini, değerlendirmelerini ve mobil cihaz kullanımlarını Avrupa düzeyinde belgelendirmek, sertifikalandırmak,

-Gerçek ve sanal ortamlarda iletişim becerilerini ve grup çalışmasını geliştirmek,

-Hibe  desteğinin sona ermesinden sonra, projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için müfredatta yer alan materyalleri, kursları ve ilgili diğer materyalleri geliştirmek.

Ulus ötesi toplantının çalışma planına göre hazırlanan bu aktiviteler online olarak yapılacaktır. Çalışma Programının içeriği şu şekildedir:

6 Karma Öğrenci Hareketliliği:  Her okul için bir tane, beş gün süren hareketlilikte her okuldan iki öğrenci ve refakat eden bir öğretmen bulunacak.

6 Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi Hareketliliği: Beş gün sürecek etkinliklerde her aktiviteye her okuldan iki öğretmen katılacak.

İlki Uminho Üniversitesi  işbirliği ile Maia School’un ev sahipliğinde, ikincisi ise Focsani’de olmak üzere 2 Çoğaltıcı Etkinlik (Multiplier  Event ) organize edilecektir. Her ortak için en az bir temsilci ile projeye katılan okullar dışında olmak kaydıyla çok sayıda yerli/yabancı katılımcının çevrimiçi iştirakleri sağlanacaktır. Toplam katılımcı sayısı 150’dir.

Projelerin organizasyonu için, her ortağın iki temsilcisinin katılacağı üç adet gözlem ve değerlendirme amaçlı uluslararası proje toplantısı planlanmaktadır.

Projenin sonuçları üç çeşit hedefe ulaşmaya yardımcı olacaktır. En önemli kategori, projemizin yenilikçi hedefleri olması sebebiyle entelektüel fikri çıktılar olarak sunulmuştur. Bu anlamda önerilen birçok somut ve soyut netice, hedeflere ulaşmada ayrıca katkı sağlayacaktır.

Beklenilen sonuçlar ise öncelikle öğrencilerin temel yeteneklerini geliştirmek,  dolayısıyla okulu terk etmelerinin önüne geçerek kendi eğitimlerine karşı algılarını değiştirmek, ayrıca gerekli temel becerileri gelişen öğretmenlerin kalite ve performanslarının artmasıdır.

Projenin, hem ortakların Avrupa bağlamında edindikleri faydalara katkı sağlaması, hem de öğrenci ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenme kapsamında gelişen becerileri ile eğitimlerine doğrudan bir öngörü sağlaması açısından uzun soluklu bir etkisi olması beklenmektedir.

''Projenin Özeti '' bölümünü okuyun:

Romen

Yunan

ingilizce

Polonyalı

Portekizce

İtalyan

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.